Mummified!

Pharaoh Cogle was mummified today following his class’ instructions.