F2 Nativity at Brackenhurst

F2 enjoying their Nativity at Brackenhurst.